Lilly Nails integritetspolicy

 

Lilly Nails AB org.nr 556841-0376, nedan nämnt som vi/oss/vår, med postadress Stationsvägen 1F Mölnlycke, värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd.

Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av oss.

 

Personuppgifter som vi behandlar om dig

De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn, kontaktuppgifter, företag och befattning.

 

Ändamål och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter  

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning att:  

- uppfylla och hålla det avtal som vi har ingått med dig ang. leverans av produkter och/eller tjänster.  

- informera och marknadsföra våra tjänster/produkter inom ramen för vår verksamhet.  

Vi kommer att behandla dina personuppgifter för information och marknadsföring om vår verksamhet enligt ändamålen ovan. Information och marknadsföring kan komma att skickas för att informera om vårt utbud, erbjudanden och prisjusteringar samt för information inom ramen för vår verksamhet, t.ex. nyhetsbrev och sms/mms-utskick. Informationen kan komma per post, e-post eller sms/mms fram till dess att du tackar nej till att få information och marknadsföring från oss.  

 

Inhämtning av personuppgifter

Vi inhämtar dina personuppgifter främst från personlig kontakt samt via vår hemsida och webshop. Vi kan även få upplysningar om dig från andra företag som du har varit kontakt med såsom återförsäljare eller utbildningar.

 

Tillgång till dina personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att behandlas av Lilly Nails AB. Därutöver kan dina personuppgifter komma att delas med tredje part som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden/underbiträden, till exempel våra IT- och systemleverantörer. Vi kan även dela dina personliga upplysningar med andra leverantörer och samarbetspartners, till exempel fraktbolag eller återförsäljare om det är nödvändigt för att vi skall kunna hålla vårt avtal med dig. Vi samt våra leverantörer behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES.

Skydd av personuppgifter

Vi samt i förekommande fall tredje part, har vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Vi har brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till våra nätverk och system. Våra anställda har strikta instruktioner att hantera alla personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler. Endast vissa av våra anställda har tillgång till de utrymmen och system där personuppgifterna lagras och det krävs lösenord och användarnamn för att logga in i dessa system.

 

Gallring av personuppgifter

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Personuppgifter som vi behandlar för att vi har rätt att göra så enligt en intresseavvägning behandlar vi under den tid som krävs för att uppfylla vårt avtal. Vi raderar dina uppgifter när vi inte behöver dem längre. Informationen raderas allra senast när preskriptionstiden är över för vårt ansvar för utfört arbete vilket just nu är sju år (enligt bokföringslagen).

 

Dina rättigheter

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter. Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig. Du har även rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

 

Kontakta oss

Om du vill utöva dina rättigheter, enligt ovan, eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta oss per telefon 0730-46 74 20 eller e-post på support@lillynails.se

______________________

Denna integritetspolicy justerades av Lilly Nails AB den 17 februari 2021